Plugin wordpress Sinbyte Indexer

Bước 1: Copy API key trong menu QUICK SUBMIT LINKS. Links: https://app.sinbyte.com/quick-indexing/

Bước 2: Paste API key vào plugin Sinbyte Indexer (Tab Sinbyte Indexer). Chọn option 1. Và Save lại.

Từ giờ, khi bạn public 1 post hoặc page mới, plugin Sinbyte Indexer sẽ tự động submit url mới đó vào Sinbyte để ép indexed.