Bảng Giá

GÓI 1

 • 200.000 đ được 3.000 credits
 • Submit được 1.000 link

GÓI 1×2

 • 400.000 đ được 6.300 credits
 • Submit được 2.100 link

GÓI 2

 • 850.000 đ được 14.000 credits
 • Submit được 4.700 link

GÓI 3

 • 1.500.000 đ được 26.500 credits
 • Submit được 8.800 link

GÓI 3×2

 • 3.000.000 đ được 56.000 credits
 • Submit được 18.750 link

GÓI VIP

 • 10.000.000 đ được 200.000 credits
 • Submit được 66.667 link